วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน วิชา จิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

........วิชา จิตวิทยาพัมนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (Child Development and Child Care)
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ผสม จันทร์เทพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำอธบายวิชา
.....ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ศักยภาพของสมอง ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมณ์เลี้ยงดูเด็กปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็ก การปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัยการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยมีจุดประสงค์ คือ
.....1.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ศักยภาพของสมอง ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย
.....2.เพื่อให้ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับเด็ก
.....3.เพือให้ผูศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
รายการสอน
เนื้อหาวิชา
สัปดาห์ที่ 1-2ความรู้เบื้อวต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
.....-คำศัพท์และคำที่เยวข้อง
.....-หลักการของพัฒนาการ
.....-การแบ่งกลุ่มของมนุษย์
.....-งานการเลี้ยงดูเด็ก
.....-พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
สัปดาห์ที่ 3 ศักยภาพของสมอง
.....-กลไกลของสมอง
.....-สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
.....-สมองทำงานอย่างไร
.....-หน้าที่สำคัญของสมอง
.....-วิธีการเตรียมความพร้อมทางสมอง
สัปดาห์ที่ 4-6 ความเป็นมาของการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
.....-การศึกษาเด็กในยุคต่างๆ
.....-การศึกษาเด็กในประเทศไทย
.....-วิธีการศึกษาพัฒนาการของเด็ก
.....-ความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
.....-ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกาย
.....-ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
.....-ทฤษฎีพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคม
.....-ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
.....-ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
สัปดาห์ที่ 7-8 ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
.....-ความหมายและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
.....-ปัจจัยสำคัญของครอบครัวที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
รูปแบบการอบรมณ์เยงดูเด็ก
.....-ประชาธิปไตย
.....-ปล่อยปละละเลย
.....-ตามใจ
.....-เข้มงวด
.....-ใช้อำนาจ
.....-ไม่คงเส้นคงวา
.....-รักสนับสนุน
.....-ใช้เหตุผล
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค(เนื้อหาในครั้งที่1-8)
สัปดาห์ที่ 10-12 การอบรมณ์เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
.....-แนวปฏิบัติในการอบรมณ์เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
.....-งานการเลี้ยงดูพื้นฐาน
.....-การปลูกฝังลักษณะนิสัยและทักษะของเด็กปฐมวัย
.....-การมีวินัยในตนเอง
.....-ค่านิยมประชาธิปไตย
.....-การเห้นคุณค่าในตนเอง
.....-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
.....-ลักษณะใฝ่สัมฤทธิ์
.....-ความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
สัปดาห์ที่ 13-14 การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม
.....-การให้เสริมแรง
.....-การให้แรงเสริมแลกเปลี่ยน
.....-การปรับพฤติกรรมเป็นขั้นตอน
.....-การทำตามแบบอย่าง
.....-การลงโทษ
.....-การควบคุมตนเอง
.....-การทำสัญญา
สัปดาห์ที่ 15 สรุปทบทวนบท
กิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 1-2
.....-ทำความรู้จัก
.....-แนะนำการเรียนการสอน
.....-บรรยาย
.....-ตอบคำถามทบทวน
สัปดาห์ที่ 3
.....-บรรยาย
.....-อภิปราย
.....-สรุปลงแผนที่ความคิด
.....-ตอบคำถามทบทวน
สัปดาห์ที่ 4-6
.....-อ่านนอกเวลา
.....-รายงานสรุปสาระสำคัญ
.....-บรรยาย
.....-อภิปราย
.....-ตอบคำถามทบทวน
สัปดาห์ที่ 7-8
.....-ศึกษาสาระสำคัญจากหนังสือหลัก
.....-สังเกตและสัมภาษณ์การอบรมเลี้ยงดูเด็กจากครอบครัต่างๆ
.....-จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม
สัปดาหที่ 9
.....-สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10-12
.....-บรรยาย
.....-อภิปราย
.....-ตอบคำถามทบทวนบท
สัปดาห์ที่ 13-14
.....-บรรยาย
.....-ทดลองปรับพฤติกรรมเด็ก
.....-ตอบคำถามทบทวนบท

สัปดาห์ที่ 15
.....-อภิปราย
สื่อการสอน
สัปดาห์ที่ 1-2
.....-โครงการสอน
.....-หนังสือหลักและหนังสืออ่านเสริมในรายวิชานี้
.....-แผ่นใส
สัปดาห์ที่ 3
.....-เอกสาร
.....-รูปภาพ
.....-หนังสืออ่านเสริม
สัปดาห์ที่ 4-6
.....-หนังสือหลัก
.....-แผ่นใส
.....-CD
.....-รูปภาพ
สัปดาห์ที่ 7-8
.....-หนังสือหลัก
.....-แหล่งการเรียนรูในท้องถิ่น
.....-ตัวอย่างกรณีศึกษาจากใบงาน
สัปดาห์ที่ 9
.....-หนังสือหลัก
.....-จุลสาร
สัปดาห์ที่ 13-14
.....-หนังสือหลัก
.....-เด็กปฐมวัย
.....-ตัวอย่างกรณีศึกษาแบบฟอร์ม
.....-ใบงาน
สัปดาห์ที่ 15
.....-รูปเล่มรายงาน
.....-ตัวอย่างข้อสอบ